СЕРТИФИКАТИ

Сертификација: Пројектовање и надзор, екологија и едукација, лабораторијско испитивање и контрола квалитета материјала успоставила систем управљања квалитетом који је усаглашен са захтјевом ИСО 9001:2008

Сертификација: Пројектовање и надзор, екологија и едукација, лабораторијско испитивање и контрола квалитета материјала успоставила Систем управљања заштитом животне средине који је усаглашен са захтјевима ИСО 14001:2004

Сертификација: Пројектовање и надзор, екологија и едукација, лабораторијско испитивање и контрола квалитета материјала успоставила Систем управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду који је усаглашен са захтјевима ОХСАС 18001:2007

БАТА – Сертификат о акредитацији да се испуњавају захтјеви стандарда БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2006 у погледу оспособљености за обављање испитивања и узроковања грађевинских материјала и производа

 

ЛИЦЕНЦЕ

Лиценца за ревизију:

А) техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС (архитектонске фазе, конструктивне фазе, хидротехничке фазе, фазе нискоградње, дијела електро фаза – инсталације јаке струје и електроенергетских постројења, дијела електро фазе – инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике, дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације и фаза саобраћајне сигнализације).

Б) техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе и то - фаза уређења зелених површина

Лиценца за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС (архитектонске фазе, конструктивне фазе, хидротехничке фазе, фазе нискоградње, дијела електро фаза – инсталације јаке струје и електроенергетских постројења, дијела електро фазе – инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике, дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, дијела машинске фазе – машинска постројења и металне конструкције у грађевинарству, фаза уређења зелених површина и фаза саобраћајне сигнализације).

Лиценца за обављање дјелатности из области заштите животне средине.

Лиценца за израду просторног уређења и то: стратешких докумената просторног уређења.

Лиценца за обављање послова провјере безбједности саобраћаја.

Лиценца за обављање послова ревизије безбједности саобраћаја.

Лиценца за геолошка истраживања (обављање послова детаљних геолошких истраживања, израду и ревизију геолошке документације, вођење књиге евиденције резерви минералних сировина и послова стручног надзора над извођењем геолошких истраживања).

Лиценцу за обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућег зрачења) и микроклиме.

Лиценца о испуњавању услова за обављање послова заштите и здравља на раду, прегледа и испитивања средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Лиценца о испуњавању услова за обављање послова из области заштите на раду у простору угроженом експлозивном атмосфером.

 

ОВЛАШЋЕЊА

Овлаштење за обављање дјелатности пројектовања који су саставни дио главног пројекта за грађевине и захвате из надлежности Федералног министарства просторног уређења, и то: конструктивна фаза у високоградњи, конструктивна фаза у нискоградњи (мостови, тунели, потпорне конструкције), пројекти саобраћајница, пројекти из области геотехнике, пројектовање из области машинства (КГХ област високоградње) и архитектонско пројектовање.

Овлаштење за нострификацију инвестиционо – техничке документације, за грађевине и захвате из надлежности Федералног министарства просторног уређења, и то: област грађевинарства (пројекти конструктивне фазе у високоградњи и нискоградњи), област хидроинсталација, област електроенергетике (пројекти електричних инсталација у електроенергетици) и област машинство (пројекти КГХ у високоградњи).

Овлаштење за извођење геотехничких истраживања и испитивања на терену и извођење лабораторијских геотехничких испитивања за грађевине и захвате из надлежности Федералног министарства просторног уређења.

Овлаштење за обављање дјелатности пројектовања, израде пројеката који је саставни дио главног пројекта и то: израда пројеката заштите од пожара, за грађевине и захвате из надлежности Федералног министарства просторног уређења.

Овлаштење за обављање дјелатности пројектовања, израде пројеката који је саставни дио главног пројекта за подручје машинства (енергетика) за грађевине и захвате из надлежности Федералног министарства просторног уређења, и то: рафинеријска постројења, термоелектране, топлане-енергане, и мале хидроенергане.

Овлаштење за обављање дјелатности пројектовања грађевина и захвата и израду геотехничких пројеката на подручју Унско-санског кантона.

Овлаштење за обављање стручних послова из области заштите од пожара, и то: израда процјене угрожености од пожара, израда плана заштите од пожара, израда елабората заштите од пожара, израда елабората заштите од пожара на градилишту, израда опћих аката заштите од пожара, издавање стручне оцјене на пројектну документацију, издавање стручног мишљења са аспекта примјењености мјера заштите од пожара за грађевине и лабораторијска испитивања у области заштите од пожара.

 

РЈЕШЕЊА

Рјешење за израду техничке документације за извођење геодетских радова и техничку контролу над извођењем геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта, као и израду пројекта геодетског обиљежавања у области урбанистичког планирања и за извођење геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног пројекта.

Ријешење за обављање послова израде документације на основу које се издају водни акти за сложене водне објекте или активности.

Рјешење о упису у Регистар научно истраживачких установа.

Рјешење за вршење процјене безбиједности хемикалија и израду извјештаја о безбиједности хемикалије са приједлогом мјера за смањење и контролу ризика од хемикалије.

Рјешење за вршење обуке, провјере знања и издавање увјерења за савјетника за хемикалије.

Рјешење за обављање дјелатности израде техничке документације – нискоградња, хидроградња и високоградња - архитектонска, конструктивна, машинска, технолошка и електро фаза, фаза саобраћаја и саобраћајна сигнализације Влада Брчко Дистрикта.

Рјешење за израду стратегије, просторног плана, урбанистичког плана, зонинг плана и регулационих планова. Влада Брчко Дистрикта.

Рјешење за израду техничке документације, за објекте нискоградње, хидроградње и високоградње – архитектонска, конструктивна, машинска, технолошка и електро-фаза. Министарство уређења простора и заштите животне средине Црне Горе

Рjешење за израду техничке документације за које дозволу издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства Републике Србије, или надлежни орган аутономне покрајине, и то: пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе; пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе; пројекти саобраћајница за јавне жељезничке инфраструктуре са прикључцима.

Рјешење о испуњавању услова за вршењу послова давања стручне оцјене о примјени прописа и стандарда и других норматива заштите од пожара у техничкој документацији и израду елабората заштите од пожара као прилога пројектној документацији за грађење објеката.

Рјешење о испуњавању услова за обављање стручног оспособљавања возача моторних возила којима се превозе опасне материје.

Рјешење о испуњавању услова за обављање типске и прве верификације основних грађевинских материјала који се користе за градњу и одржавање доњег строја пруга у Републици Српској

Рјешење о упису Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, у Регистар издавача.

Рјешење за спровођење радњи испитивања грађевинских производа.

Рјешење за издавање цертификата о усаглашености за грађевинске производе, односно групу производа: асфалт и бетон, бетон и цемент и камен и агрегат.

Рјешење за доношење техничког одобрења за подручје производа, грађевинарство (агрегати, производи за грађење путева, подне облоге, поплочавање и завршне обраде путева, подне облоге, укључујући носиве плоче приземља, путеве и друге саобраћајне плохе, ултратанки слојеви асфалтбетона и склопови за заштиту од пада стијена.)

 

УВЈЕРЕЊА

Институт за грађевинарство „ИГ“ налази се на листи правних лица које испуњавају услове за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. Број: 15-03-052-2940/15

Увјерење да је ''ИГ'' налази на листи овлаштених носитеља израде Студија о утјецају на околиш и Планова активности које издаје Федерално министарство околиша и туризма. Број: 05-02-23-1587-7/13

 

ЗАПИСНИК

Записник о испуњености услова за обављање рударских геодетских мјерења

Записник за обављање послова у вршења периодичних прегледа и испитивања и оспособљавања радника у рударству.

Institut za građevinarstvo IG