ИГ - сектор за екологију

Једна од дјелатности Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука обавља се кроз рад Одјељења за заштиту животне средине.

Дјелатност Одјељења заштите животне средине одвија се у складу са позитивним прописима, подзаконским, техничким прописима, нормативима и стандардима, те другим актима који се у Босни и Херцеговини примјењују у предметној области, имајући при том у виду и компатибилне европске стандарде, прописе и другу европску регулативу.

Послови са којима се свакодневно срећемо у овом одјелјењу могу се систематизовати на сљедећи начин: израда студијске документације, израда техничке документације, израда стручних мишљења, мониторинг стања животне средине, мониторинг емисија у животну средину, процјена безбједности хемикалија, обуке савјетника за хемикалије.

Једна од основних дјелатности овог одјељења је израда различитих врста Студија, елабората, Планова, Извјештаја као што су: Израда Студија о процјени утицаја на животну средину, Израда елабората у циљу добијања еколошких дозвола, Израда Планова управљања отпадом, Израда Планова уређење и одржавања зелених површина интерних саобраћајница и манипулативних платоа, Израда Извјештаја о стању сигурности.

Израда техничке документације подразумијева пројектовање система за пречишћавање у складу са одредбама техничких стандарда БАС, ЈУС,.., и критеријумима за излазне ефлуенте дефинисане важећим правилницима и уредбама ФБиХ, РС, БиХ и то система за пречишћавање отпадних вода, система за пречишћавање отпадних талога и система за пречишћавање отпадних гасова.

Израда стручних мишљења подразумијева израду приједлога санација, збрињавања, пречишћавања, уклањања загађења, итд.

Мониторинг стања животне средине подразумијева мјерење имисијских концентрација загађивача у ваздуху (мјерење степена аерозагађења), мјерење укупног нивоа буке, анализу загађености вода (узорковање и физичко-хемијска анализа отпадних вода), анализе землјишта, (узорковање и физичко-хемијска анализа землјишта), мјерење емисијских концентрација полутаната, мјерење концентрације загађивача у отпадним гасовима, итд. Процјена безбједности хемикалије са приједлогом мјера за смањење и контролу ризика обухвата скуп услова који описују како се хемикалија производи, односно користи за вријеме свог животног циклуса.

Процјена безбједности обухвата процјену опасности за здравље људи, оцјену физичко хемијских својстава одређене хемикалије који представљају опасност за здравље људи, процјену опасности за животну средину, процјену својстава ПБТ (перзистентно, биоакумулативно, токсично) и вПвБ (веома перзистентно, веома биоакумулативно), те приједлог мјера за смањење и контролу ризика, укључујући мјере за спречавање или смањење испуштања у ваздух, воду, земљиште, радну и животну средину.

У складу са Правилником о условима и начину стицања и провјери знања о опасним хемикалијама ("Службени гласник Републике Српске", број 71/13) у овом одјељењу организује се и одржава обука Савјетника за хемикалије.

Одјељење за заштиту животне средине тренутно чини 7 стручних сарадника и истраживача.

Синиша Цукут, дипл.инж.технол.
Руководилац одјељења за заштиту животне средине
Телефон: +387 (0)51 348 370
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Institut za građevinarstvo IG