ПРОСТОРНО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Као дио радног тима Одјељење за електротехнику судјелује у изради просторно планске документације у складу са важећим прописима и стандардима за предметни обухват у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине са прилозима електроенергетике и телекомуникација.

 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Главни пројекат аутопута Бањалука – Добој, дионица Бањалука – Прњавор
 • ХЕ „Дабар“, Главни пројекат водостана и цјевовода под притиском; Главни пројекат прикључног далековода 220кВ
 • Главни пројекат за изградњу новог когенеративног постројења, котла на биомасу 30МWтх и турбине 8.1МWел, којим се мјења стари угљени котао и турбина, Натрон – Хаyат, Маглај
 • Пројектовање електроенергетских објеката за потребе ЕД Зеница
 • Услуге припремних радова и пројектовања за потребе ЕД Зеница на изградњи и реконструкцији електроенергетских објеката у СБК
 • Оквирни споразум за услуге израде елабората укрштања ЕЕО-а са другим објектима на изградњи и реконструкцији ЕЕО за потребе ЕД Зеница
 • Извођење припремних активности за реализацију изградње електроенергетских објеката на подручју подружнице ''Електродистрибуције'' Бихаћ
 • Пројекат за извођење објеката за трајни смјештај Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова у Мостару
 • Главни пројекат постројења за прочишћавање отпадних вода града Ливна
 • Израда УТУ и главног пројекта за кружни ток на барићу у Теслићу.
 • Главни пројекат реконструкције раскрсница у Ливну и кружне раскрснице – Лот 2: Партизанско, Лот 3: Сплитска (М15 и М16), Лот 4: Троглав (М15 и М6.1)
 • Главни пројекат водоснабдијевања насеља Горанци, Богодол и Подвележје, општина Мостар
 • Израда техничке документације на нивоу главног пројекта за компоненте 2 и 3; пројекат снабдијевања водом и канализације у Граду Требиње
 • Главни пројекат котловнице на локацији Кочићев Вијенац, Цетињска 1, Бања Лука „Старчевица“
 • Услуге израде студије оправданости додјеле концесије за ХЕ ''Бочац''
 • Израда Главног пројекта пратећег зиданог објекта за смјештај телекомуникационе опреме на локацији Плочник, Општина Љубиње – РД Мостар
 • Прибављање документације потребне за изградњу МХЕ ''Бочац ИИ''
 • Израда УТУ за прибављање документације за изградњу МХЕ ''Бочац ИИ''
 • Израда пројектног задатка за главни пројекат за МХЕ ''Бочац ИИ''
 • Израда студије утицаја на околиш пројекта реконструкције ХЕ ''Јајце ИИ''
 • Израда детаљиних извјештаја о енергетској ефикасности за школе и болнице у Фочи, Билећи и Приједору
 • Израда УТУ за МХЕ ''С-Ј-3'', овјера и ревизија пројекта МХЕ ''С-Ј-3''
 • Мјерење нивоа и анализа утицаја електромагнетног зрачења на околину за максимално 300 мобилних базних станица БХ Телецома на подручју ФБИХ и Брчко дистрикта
 • Идејна рјешења и УТУ за 35 КВ далековод у мјесту Саставци
 • Допројектовање главног пројекта (машинско-технолошки и електро) за уклањање угљене прашине на постројењу допреме угља и загријавања пресипних чворова ТЕ Какањ
 • Израда студије утицаја на животну средину за ХЕ Сутјеска
 • Пројекат МХЕ ''Стедрић'' у општини Милићи и израда Студије еколошке и водопривредне сагласности
 • Студија утицаја на животну средину за МХЕ ''Шипово''
 • Мјерење и анализа утицаја електромагнетног зрачења wифи инфраструктуре на околину. Аеродром Сарајево
 • Израда пројекта за изградњу Електроенергетског прикључка за ГСМ Базне станице Челопек - Општина Нови Град; Будимлић Јапра - Општина Оштра Лука
 • Израда главног пројекта за будућу пословну зграду З.П. ''Хидроелектране на Дрини'' а.д. Вишеград
 • Процјена утицаја на животну средину у сколпу идејног пројекта са студијом оправданости за Хидроенергетски објекат ХЕ ''Паунци''
 • Израда стручног мишљења за изградњу МХЕ ''Јабушница С-Ј-2''
 • Измјена и израда главног пројекта за изградњу МХЕ „Јабушница С-Ј-2“
 • УТУ и стручно мишљење за МХЕ С-3
 • Израда идејног рјешења и УТУ за 35 кВ далековод у мјесту Саставци
 • Израда главног пројекта електромашинске зграде мале хидроелектране С-Ј-3, на ријеци Јабушници и израду измјење трасе водозахвата и цјевовода
 • Израда идејног пројекта мале хидроелектране Подјезера, на ријекама Језерачкој и Ступничкој и израда студије оправданости изградње мале хидроелектране Подјезера
 • Израда урбанистичко техничких услова за каблирање дијела 20кВ далековода код Новог гробља на Побрђу
 • Израда иновираног Идејног пројекта са оптимизираним рјешењем система малих хидроелектрана МХЕ Цијевна 1, 2 и 4 на ријеци Босна
 • „зрада иновираног Идејног пројекта са оптимизираним рјешењем система малих хидроелектрана МХЕ Цијевна 5, Цијевна 6 и МХЕ Добој на ријеци Босна
 • Израда елабората о извршеном прелиминарном енергетском прегледу енергетских јавних објеката у Брчко Дистрикту БиХ
 • Израда Пројектне документације за електроенергетске објекте у ДП „Сјевер“-Орашје
 • Израда Главног пројекта за изградњу трасе 20кВ вода и трафо станице у кругу „Инцел“-а
 • Израда главног пројекта оптичког вода за повезивање хидроенергетских објеката у сливу ријеке Јабушнице (МХЕ С-Ј-1, МХЕ С-Ј-2 и МХЕ С-Ј-3) са повезивањем у надзорни центар''
 • Израда идејног пројекта и пројекта за извођење жичаре за Бањ брдо
 • Израда главног пројекта МХЕ Медна-склоп и МХЕ Сокочница
 • Израда пројектне документације за изградњу МХЕ Пакленица
 • Израда идејног пројекта за изградњу МХЕ ДОБОЈ
 • Израда предходне студије оправданости изградње термоелектране – топлане, рудник Станари
 • Студија економске оправданости изградње МХЕ Парни Луг 2
 • Студија економске оправданости изградње МХЕ Пећина
 • Студија економске оправданости изградње МХЕ Парни Луг 1
 • Студија економске оправданости изградње МХЕ Кушлат
 • Студија економске оправданости изградње МХЕ С-Ј-2 на ријеци Јабушници
 • Студија економске оправданости изградње МХЕ Р-С-2
 • Студија економске оправданости изградње МХЕ Р-С-1
 • Студија економске оправданости изградње МХЕ Р-С-3
 • Студија изводљивости „ХЕ Мрсово“ снаге 37,32 МW
 • Студија изводљивости "ХЕ Б-4" на ријеци Бистрици Потез ријеке Бистрице Миљевина – Фоча

 

РЕВИЗИЈА И НОСТРИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Нострификација документације ''Реконструкција расхладног и дренажног система у стројари ХЕ ''Јабланица'' за потребе подружнице ''ХЕ на Неретви'' – Јабланица
 • Нострификација пројектне документације ревитализације ХЕ ''Јајце ИИ''
 • Ревизија главног пројекта МХЕ „Бочац ИИ“
 • Ревизија пројеката за изградњу објеката базних станица на подручју Републике Српске
 • Ревизија пројектне документације за електроенергетске објекте у СБК за потребе ЕД Зеница
 • Овјера и ревизија пројекта за МХЕ Шипово
 • Ревизија идејног пројекта за ХЕ Невесиње
 • Ревизија иновираног и допуњеног главног пројекта ''Затворени циклус и третман отпадних вода у Термоелектрани ''Тузла'' у Тузли
 • Ревизија пројектне документације за Главни пројекат приступне ТК мреже Миљено на бази оптичких каблова; Општина Чајниче
 • Ревизија изведбено пројектне документације у сврху прибављања грађевинске дозволе за изградњу објекта ЦМБ Југ ИИ- фазе и трафо станице 5 Клиничког Центра Бања

 

НАДЗОР

 • Надзор на изградњи МХЕ ''Жежеља''
 • Надзор над изградњом инфраструктуре ГСМ Базних станица
 • Надзор на изградњи МХЕ ''Велика Јасеница''
 • Пројектански надзор и надзор над извођењем радова на пројекту когенеративног постројења у ''Натрон-Хаyат'', Маглај
 • Надзор над извођењем далековода и трафостаница за напајање градилишта ХЕ Дабар
 • Надзор над извођењем радова на изградњи МХЕ ''Жираја'', Општина Теслић
 • Надзор на изградњи МХЕ С-Ј- 3 на ријеци Јабушници
 • Надзор на изградњи инфраструктуре далековода на депонији у Зворнику
 • Грађевински и електро надзор над изградњом трафо станице кречне пећи бр. 2, Сисецам Сода Лукавац

Institut za građevinarstvo IG