ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Главни пројекат аутопута Бањалука – Добој, дионица Бањалука – Прњавор (пројекат одводње и регулација)
 • ХЕ „Дабар“, Главни пројекат водостана и цјевовода под притиском; Главни пројекат прикључног далековода 220кВ; Главни пројекат измјештања регионалног пута 427 Берковићи – Кривача
 • Главни пројекат III етапе I фазе и I етапе II фазе сепаратног канализационог система употребљених и оборинских вода града Билеће
 • Израда пројекта реконструкције и изградње водоводне мреже урбаног подручја опћине Петровац
 • Главни пројекат водоснабдијевања насеља Горанци, Богодол и Подвележје, општина Мостар
 • Пројекат замјене азбестно-цементних цијеви са дактилним цијевима и рјешавање одводње фекалних вода промјеном азбестно-цементних цијеви у канализациони колектор-Опћина Завидовићи
 • Главни пројекат цјевовода "Греда-Аладинићи" и дистрибутивног цјевовода црпна станица "До" - водоспрема Опћина Столац
 • Идејни пројекат постројења за третман питке воде на извориштима: Врела и Илиџа у МЗ Соко
 • Идејни пројекат постројења за припрему питке воде за извориште Бунар у МЗ Стјепан Поље, Опћина Грачаница
 • Израда пројекта водовода ''Комленац''- 3. Фаза _ Уговарање додатних радова секундарног водовода Кнежица , Општина Козарска Дубица
 • Израда елабората о квалитету и резервама подземне воде изворишта ''Грмић'',Град Бијељина
 • Израда доказа за издавање еколошке дозволе за канализацију лијеве и десне обале Врбаса у Новоселији, Бања Лука, Град Бања Лука
 • Пројекат јавне чесме на Тргу Крајине у Бања Луци, Град Бања Лука
 • Израда главног пројекта фекалне канализације у дијелу улице Хајдук Вељка у Бањој Луци (лот 5), Град Бања Лука
 • Израда техничке документације главног пројекта за извођење и реконструкцију изградње новог цјевовода од резервоара Лакташи до моста у Клашницама, секција Јакуповци, Општина Лакташи
 • Израда техничке документације главног пројекта за извођење и реконструкцију изградње новог цјевовода од резервоара Лакташи до моста у Клашницама, секција Лакташи
 • Прикупљање података о поплавном догађају који се десио Маја 2014. године у сливу ријеке Врбас Завод за водопривреду д.о.о. Бијељина
 • Израда идејних и главних пројеката по оквирном споразуму за пројектовање и одводње оборинских вода и пројеката из области нискоградње, Влада Брчко дистрикт БиХ
 • Допројектовање водоводне мреже у Раковици Опћина Илиџа
 • Израда главног пројекта за санацију водовода у улици Крфска
 • Израда главног пројекта санације водоводне мреже и фекалне канализационе мреже у ул Алексе Шантића Влада Брчко дистрикт БиХ
 • Израда изведбеног пројекта за изградњу сепаратне канализационе мреже у насељу Велешићи (дијелови улица Р. Бошковића, Велешићи и Исака Самоковлије) , Опћина Ново Сарајево
 • Израда изведбеног пројекта за изградњу канализационе мреже у улици Фра Матије Дивковића, у улици Петра Синана Шајина, Опћина Ново Сарајево
 • Израда главног пројекта за изградњу канализационог система у селима Стрица и Заруђе, Опћина Вареш
 • Израда ''главног пројекта фекална канализација МЗ Локвине''
 • Прикупљање података о поплавном догађају који се десио маја 2014.године, у сливу ријеке Врбас, Завод за водопривреду д.о.о. Бијељина
 • Израда Студије изводљивости, Студије утицаја на животну средину и плана управљања животном средином и Студије о анализи социјалног утицаја за Пројекат заштите од поплава у БиХ, Општина Бијељина
 • Израда главног пројекта изградње водоводног система ''Комленац'' – 3 фаза Општина Козарска Дубица
 • Израда идејног пројекта СБР суставом постројења за пречишћавање отпадних вода града Љубиња, општина Љубиње,
 • Израда техничке документације за реконструкцију дијела главних дистрибутивних и потисних цјевовода у Граду Зворнику и приградском насељу Каракај, Општина Зворник
 • Израда главног пројекта бујичне преграде (уставне бране) у кориту ријеке Неретве низводно од бране ХЕ Јабланица за потребе подружнице ''Хидроелектране на Неретви''- Јабланица
 • Израда главног детаљног пројекта за канализацију у Сребреници, Општина Сребреница
 • Израда пројеката програма истражних радова за спречавање филтрације воде у ХЕ Салаковац
 • Израда техничке документације на нивоу главног пројекта за компоненте 2 и 3; пројекат снабдијевања водом и канализације у Граду Требиње
 • Израда пројекта водовода Оћуне у Општини Мркоњић Град
 • Израда идејног и главног пројекта за изградњу препумпне станице у улици А. Буквице, Брчко Дистрикт Влада Брчко
 • Израда пројекта за изградњу резервоара Башињача и дистрибутивног цјевовода у насељима: Превија, Доњи Рибник и Заблеће, Општина Рибник
 • Израда пројекта изведеног стања секундарне канализационе мреже у општини Источно Сарајево
 • Израда идејног и главног пројекта регулације ријеке Јабушнице, план спречавања од поплава, израда пројекта насипа Хyдро Енергy д.о.о. Гацко
 • Израда идејног и главног пројекта регулације ријеке Жираје, план спречавања од поплава, израда пројекта насипа МЕГА ЕЛЕКТРИК а.д. Бања Лука
 • Израда главног пројекта за регулацију ријеке Крижевице у опћини Братунац
 • Израда пројекта за уређење брдских потока на подручју општине костајница по пројекту ИРБ-а, Општина Костајница
 • Израда главног пројекта санације и уређења корита ријеке Миоче на потезу Јахоринског моста (мост у насељу Млини на регионалном путу Сарајево-Високо), узводно кроз насеље млини до изграђеног безена-код куће Мешетовић Османа, у дужини цца 300м
 • Израда главног пројекта водоснабдијевања подручја МЗ Биоча у дужини цца 2000 м са изворишта у Биочи , Опћина Илијаш
 • Израда пројекта изведеног стања секундарне канализационе мреже у општини Трново, Источно Сарајево
 • Пројекат водовода у МЗ Вукшић,
 • Пројекат канализације поток Близина,
 • Санација водоторња, Брчко дистрикт
 • Израда главног пројекта асфалтног платоа са одводњом оборинских вода у луци Брчко,Брчко дистрикт БиХ
 • Пројекат инвестиционо техничке документације водоопскрбног сустава у граду Стоцу, Опћина Столац
 • Израда главног пројекта за регулацију ријеке Крижевице у опћини БратунацUNDP
 • Израда програма санитарне заштите воде са изворишта Божића врела, Јавор, Мусина чесма и Седра у Мокром, Општина Пале
 • Израда главног пројекта канализаије у Невесињу, Општина Невесиње
 • Израда главног пројекта за изградњу саобраћајнице, електро и хидро инфраструктуре у агроиндустријској зони Нова Топола
 • Израда пројектне документације за дренирање подземних и процједних вода на објеклту санитарне депоније у Рамићима ЈП ''ДЕП-ОТ''
 • Израде Главног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода из Јаловишта рудника П.Ј.''ГРОС'' САСЕ бб, Сребреница
 • „ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ “ГЛИНИШТЕ” У ТЕШНјУ, а у склопу израде овог пројекта извршена је регулација корита ријеке Радушице, у укупној дужини Л=1 564.00м. Дионица корита ријеке Радушице која је предмет овог пројекта, простире се на узводној страни од моста на регионалном путу Јелах – Тешањ, а на низводној страни до моста на магистралном путу Јелах – Добој, ОПЋИНА ТЕШАЊ
 • Израда пројекта изведеног стања секундарне канализационе мреже у општини Пале, Источно Сарајево
 • Израда пројектне документације за систем водоснабдијевања аеродрома Требиње и села која гравитирају висоравни Зупци, Требиње
 • Израда Главног пројекта санације и реконструкције водовода у Братунцу
 • Припрема и детаљан пројекат за снабдијевање електричном енергијом и водом и пројекат заштитне ограде за санитарну депонију ''Црни Врх''Ј.П. "Регионална депонија", Зворник
 • Израда Главног пројекта секундарне водоводне мреже, фаза 2 у насељу Поткозарје, ЛОТ 2 Град Бања Лука
 • Пројекат за изградњу водовода Велико Клековачино врело - Потоци са три базена од по 800 м3, Општина Источни Дрвар
 • Пројекат водовода Ајзер бунар Срнетица,Општина Источни Дрвар
 • Израда пројекта за изградњу резервоара за воду и реконструкцију водоводне мреже на подручју Доњег Рибника, Превије и Заблећа,Општина Рибник
 • Израда главног пројекта водоводног система за насеље Борач I и II и фекалне канализације у улици Војводе Петра Павловића у насељу Борач, Општина Рогатица
 • Израда пројекта трасе водовода и трасе фекалне канализације за ''Спортско - пословни центар Пале'', Општина Пале
 • Израда пројектне документације ''Уређење корита ријеке Сане опћина Сански Мост''
 • Израда изведбено извођачког пројекта за водоснабдијевање из Томашичких Језера, Општина Приједор
 • Израда Елабората изведеног стања тунела ФП - АБ са приједлогом коначног рјешења облога тунела ЗП Хидроелектране на требишњици а.д. Требиње
 • Израда техничке документације за извођење, за секундарну мрежу водовода „Маглајани“ цца 100 км Општина Лакташи
 • Израда идејног пројекта и пројекта за извођење саобраћајница у обухвату пословне зона Каменица у Бихаћу, фаза хидротехничка, водовод и канализација Општина Бихаћ
 • Израда Идејног рјешења и Главног пројекта транспортног цјевовода од изворишта Руданака до главног градског резервоара ''Водовод'' а.д.Добој
 • Израда техничке документације за извођење партерног уређења површина око спортске дворане у Лакташима, фаза хидротехничка, оборинска канализација,Општина Лакташи
 • Израда пројекта водоводне и канализационе мреже за индустријску зону ''Кула - Зебан'' у Власеници, Општина Власеница
 • Израда пројектне документације ''Уређење корита ријеке Сане опћина Сански Мост'' Опћина Сански Мост
 • Израда идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције саобраћајница у Цазину и Великој Кладуши у насељима Стијена, Топуско и Заград, хидротехничка фаза, оборинска канализација,Општина Цазин
 • Израда инвестиционо техничке документације - главног пројекта стазе са одводњом кишне канализације у Грачаници (Стјепан Поље
 • Израда идејног пројекта канализационе мреже у насељима Гуча Гора, Крпељићи и Радоњићи у општини Травник, Општина Травник
 • Израда техничке документације за извођење саобраћајнице улицама Весели Бријег и Новака Пивашевића у Бања Луци, хидротехничка фаза, водовод и канализација
 • Израда техничке документације за извођење пјешачких стаза у насељу Челебићи, општина Коњиц, хидротехничка фаза, оборинска канализација
 • Пројектовање фекалне канализације у насељу Тавија, Општина Костајница
 • Израда техничке документације за извођење саобраћајнице неколико улица у Бања Луци, хидротехничка фаза, водовод и канализација
 • Израда пројекта за извођење и водоснадбијевање МЗ Кришковци,Општина Лакташи
 • Израда Главног пројекта изградње водовода Злача у МЗ Ступари, Опћина Кладањ
 • Израда техничке документације за извођење водоводне мреже „Злача“,Општина Кладањ
 • Израда главног пројекта санације система питке воде у погону у Шеварлијама ''Терминали'' а.д.,Добој
 • Израда главног пројекта пјешачке стазе са одводњом кишне канализације у насељеним мјестима Пудин Хан, Л=цца 1200м и улаз у Кључ, Л=650м
 • Израда изведбеног пројекта водовода у насељу „Морава“ у Козарској Дубици, Општина Козарска Дубица
 • Пројекат за извођење објеката за трајни смјештај Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова у Мостару
 • Израда главног пројекта реконструкције и рехабилитације пута Цапарде - Шековићи
 • Израда главног пројекта обилазнице Котор Варош са свим објектима на траси и кружним токовима на улазу и излазу
 • Пројекат реконструкције моста БР.34, преко ријеке Врбање, са приступним путевима, у насељу Врбања, на магистралном путу М-4, дионица Ребровац – Челинац
 • Идејни пројекат М-6 Дионица Љубушки-Чапљина Обилазница Чапљине са студијом изводљивости и студијом утицаја на околиш
 • Главни пројекат постројења за прочишћавање отпадних вода града Ливна
 • Израда идејних и главних пројеката по оквирном споразуму за пројкетовање грдских, приградских улица, тротоара, ивичњака и одводње оборинских вода у Брчко Дистрикту
 • Израда главног пројекта модернизације и реконструкције цеста М16; дионица Ливно – Шуица М16; дионица Купрес - Шуица.
 • Израда пројекта за изградњу парка за псе у Булевару Српске Војске у Бањој Луци
 • Главни пројекат реконструкције раскрсница у Ливну и кружне раскрснице – Лот 2: Партизанско, Лот 3: Сплитска(М15 и М16), Лот 4: Троглав (М15 и М6.1)

 

РЕВИЗИЈА И НОСТРИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Нострификација Главног пројекта фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Ревизија Главног пројекта ХЕ Бочац 2
 • Ревизија иновираног и допуњеног главног пројекта ''затворени циклус и третман отпадних вода у Термоелектрани ''Тузла'' у Тузли
 • Нострификација ХЕ Јајце 2
 • Ревизија техничке документације „Главни пројекат за изградњу пословног објекта (хале) и изградњу замјенског пословног објекта у Рамићима“
 • Ревизија главног пројекта заједничког јавног објекта амбуланте породичне медицине и мјесне заједнице у МЗ Доња кола у Бањалуци,
 • Ревизија Идејног и главног пројекта реконструкције и изградње канализ. мреже, Опћина Босански Петровац
 • Нострификација пројектне документације за пројекат: ''Обнова и модернизација пловног пута ријеке Саве од Рачиноваца до Сиска''
 • Ревизија пројекта водовода Општина Зворник

 

НАДЗОР

 • SAFEGE – Flood risk management for RS
 • Главни пројекат фабрике за производњу силицијум-метала, на локалитету Бјелајце, Мркоњић Град
 • Надзор над изградњом и реконструкцијом хидротехничких објеката за потребе Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ
 • Главна банка РС, Централна банка БиХ, Бања Лука
 • Надзори над изградњом водоводних мрежа, фекалне и оборинске канализације.
 • Надзор на проширењу водоводне мреже градског водовода и канализационе мреже на подручју Општине Костајница
 • Надзор над извођењем свих радова на изградњи система канализације на подручју општине Доњи Жабар, Општина Доњи Жабар
 • Надзор над извођењем додатних радова на изградњи канализације у Котор Вароши- секундарна канализациона мрежа у насељу Рамин Поток, Општина Котор Варош

 

ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ

 • Дом пензионера у Бањалуци
 • Наплатне станице на аутопуту Градишка-Бањалука између два тунела у мјесту Јакуповци, Општина Лакташи
 • Маховљанска петља
 • Технички пријеми примарних и секундарних водоводних мрежа и колектора (фекалних и оборинских)
 • Технички пријеми вањских уређења са освртом на колекторе (фекалне и оборинске) и трасе водоводних мрежа
 • Објекти високоградње са освртом на инсталације водовода и канализације

Institut za građevinarstvo IG