ИЗРАДА ПРОСТОРНО - ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Као дио радног тима Одјељење за друмски саобраћај судјелује у изради:

 • Просторних планова,
 • Урбанистичких планова,
 • Регулационих планова,
 • Планова парцелације,
 • Локацијских услова,
 • Урбанистичко – техничких услова.

 

ИЗРАДА САОБРАЋАЈНИХ СТУДИЈА И СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ

 • Израда саобраћајних студија на подручју општине,
 • Израда саобраћајних студија за подручје Републике,
 • Израда студија оправданости за изградњу обилазница,
 • Израда студија оправданости за изградњу путева и објеката нискоградње.

 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 • Израда саобраћајних пројеката у области нискоградње,
 • Пројекти рехабилатација путних праваца,
 • Пројекти новелирања саообраћајне сигнализације и опреме пута,
 • Пројекти семафоризације раскрсница,
 • Линијска и зонска координација семафорисаних раскрсница.

 

ИЗРАДА СТРУЧНИХ МИШЉЕЊА И ЕЛАБОРАТА

 • Стручна мишљења за употребу различитих елемената саобраћајне сигнализације и опрема пута (испитвања ретрорефлексије, заштитних ограда, звучних и вибрационих трака и др.),
 • Елаборати о постављању привремене саобраћајне сигнализације за вријеме извођења радова,
 • Елаборати за превоз вангабаритних терета.

 

ПОСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ НА АУТОПУТЕВИМА

 • Пројектовање система наплате путарине на аутопутевима (отворени, затворени систем, електронска наплата путарине – ЕНП).

 

ПРИМЈЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМА (ИТС) У САОБРАЋАЈУ

 • Интелигентна возила,
 • Интелигентне саобраћајнице,
 • Картице за плаћање путарине,
 • Динамички навигацијски системи,
 • Ефикаснији јавни превоз,
 • Ефикасније кориштења паркиралишта и паркинг гаража
 • Аутоматско јављање и позиционирање возила у незгоди.

Institut za građevinarstvo IG