• Утврђивање особина грађевина
  • Истражни радови обухватају конструктерске, геотехничке, хидрогеолошке и инжењерско-геолошке радове
  • Геомеханичка испитивања стијена као и геофизичка испитивања заједно са израдом пројеката за реконструкције клизишта и посебних темеља
  • Истражни радови за потребе пројектовања
  • Истражни радови за потребе утврђивања стања грађевина
  • Доказивање употребљивости цијеле или дијела грађевине

Institut za građevinarstvo IG