• Студије утицаја на животну средину на свим нивоима
 • Студије оправданости
 • Студије изводљивости (предфизибилити и физибилити студије) у области енергетике (хидро-енергетски и темоенергет ски објекти, нафтоводи и гасоводи, гасне станице и постројења)
 • Стручне подлоге за локацијске дозволе
 • Саобраћајне студије
 • Процјена утицаја грађевинских и енергет ских објеката на животну средину
 • Стручне подлоге и елаборати заштите околине те праћење стања околине
 • Студије и програми за управљање отпадом
 • Моделирање и увођење околинског управљања и организације према ИСО14001
 • Математичко и физикално моделирање хидротехничких грађевина
 • Студије водоснабдијевања, одводње и наводњавања
 • Израда техничких елабората заштите од буке.

Institut za građevinarstvo IG