Лабораторијски опити БЕТОН

Агрегат

Рб. Врста и обим испитивања Услов испитивања
1. Мјесечна (контролна) испитивања мјешавине агрегата за бетон ЈУС Б.Б3.100
( Б.Б8.029 И 036)
2. Посебно својство  

Бетон

Рб. Врста и обим испитивања Услов испитивања
1. Испитивање бетонских узорака на притисак (са и без израде извјештаја) ЈУС У.М1.020
БАС ЕН 12390-3
2. Узорковање, справљење и њега бетонских узорака ЕН 12350-1
ЕН 12390-2
3. Испитивање бетонског узорка на цијепање ЈУС У.М1.022
4. Испитивање бетонског узорка на ВДП ЈУС У.М1.015
БАС ЕН12390-8
5. Испитивање бетонског узорка на мраз (цијена по циклусу) ЈУС У.М1.016
БАС ЕН М1.016
6. Испитивање бетонског узорка на савијање БАС ЕН 12390-5
7. Испитивање на дејство соли ЈУС У.М1.055
8. Мјесечна обрада текуће контроле постигнуте МБ ЈУС У.М1.051
9. Квартална оцјена – доказ постигнуте МБ ЈУС У.М1.051
10. Производна способност фабрике бетона ЈУС У.М1.050
11. Рецептура за бетон П БАБ-87
12. Претходна проба бетона П БАБ-87
13. Пројекат бетона за објекте П БАБ-87
14. Завршна оцјена квалитета уграђеног бетона у објекат: П БАБ-87
обрада партије бетона
завршни извјештај: објекти до 1000 м²
завршни извјештај: објекти више од 1000 м²
завршни извјештај: објекти више од 2000 м²
завршни извјештај: објекти више од 3000 м²
15. Израда програма рада лаб. и фабрике бетона П БАБ-87
16. Керновање до 3 узорка ЈУС У.М1.048
17. Керновање до 6 узорака ЈУС У.М1.048
18. Керновање до 10 узорака ЈУС У.М1.048
19. Склерометрисање по партији бетона ЈУС У.М1.041
20. Испитивање малтера ЈУС У.М2.010
ЈУС У.М2.012

Цемент

Рб. Врста и обим испитивања Услов испитивања
1. Контролно испитивање цемента ЈУС Б.Ц8.023
2. Испитивање чврстоће цемента ЈУС Б.Ц8.022

Адитиви

Рб. Врста и обим испитивања Услов испитивања
1. Испитивање утицаја адитива на цемент ЈУС У.М1.038
2. Испитивање утицаја додатка на особине бетона ЈУС У.М1.036

Префабрикати

Рб. Врста и обим испитивања Услов испитивања
1. Испитивање бетонских блокова ЈУС У.Н1.100
2. Испитивање бехатон елемената ЈУС У.Е3.050
3. Испитивање бетонских ивичњака ЈУС У.Н2.060
4. Испитивање бетонских цијеви до Ø 600 ЈУС У.Н1.050
5. Испитивање бетонских цијеви преко Ø 600 ЈУС У.Н1.050
6. Испитивање бетонских каналица са поклопцем ЈУС У.Е3.050
7. А.Б. Каналице  
8. Цријеп  
9. Опека ЈУС Б.Д1.011
10. А.Б. Габион 100x100x200  

Арматура

Рб. Врста и обим испитивања Услов испитивања
1. Испитивање по профилу - чрвстоћа при затезању ЈУС Ц.К6.020
БАС ЕН 10080
2. Испитивање заварене арматуре ЈУС У.Б6.013
БАС ЕН 10080

ЛАБОРАТОРИЈСКА ГЕОМЕХАНИЧКА ИСПИТИВАЊА

Комплетна геомеханичка анализа полувезаних (глинених) стена

1 Природна влажност ЈУС У.Б1 012
2 Порозност ЈУС У.Б1 014
3 Запреминска маса у сувом стању ЈУС У.Б1 014
4 Запреминска маса у природно влажном стању ЈУС У.Б1 014
5 Специфична тежина ЈУС У.Б1 014
6 Граница течења Атербергове границе конзистенције ЈУС У.Б1 020
7 Граница пластичности
8 Граница конзистенције
9 Индекс пластичности
10 Индекс конзистенције
11 Гранулометријски састав ЈУС У.Б1 018
12 Угао унутрашњег трења и кохезија ЈУС.У.Б1 028
13 Модул стишљивости (едометарски опит) ЈУС.У.Б1 032
14 Чврстоћа на притисак (једноаксијални опит) ЈУС.У.Б1 030

ПАРЦИЈАЛНА ГЕОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ПОЛУВЕЗАНИХ (ГЛИНЕНИХ) СТЕНА

1 Природна влажност ЈУС У.Б1 012
2 Порозност ЈУС У.Б1 014
3 Запреминска маса у сувом стању ЈУС У.Б1 014
4 Запреминска маса у природно влажном стању ЈУС У.Б1 014
5 Специфична тежина ЈУС У.Б1 014
6 Граница течења Атербергове границе конзистенције ЈУС У.Б1 020
7 Граница пластичности
8 Граница конзистенције
9 Индекс пластичности
10 Индекс конзистенције
11 Гранулометријски састав ЈУС У.Б1 018

ПАРЦИЈАЛНА ГЕОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА НЕВЕЗАНИХ СТЕНА

1 Запреминска маса у сувом стању ЈУС У.Б1 014
2 Запреминска маса у природно влажном стању ЈУС У.Б1 014
3 Гранулометријски састав ЈУС У.Б1 018

ИСПИТИВАЊЕ КАМЕНА ЗА ИЗРАДУ АГРЕГАТА ЗА БЕТОН, АСФАЛТ, ГОРЊЕ НОСЕЋЕ СЛОЈЕВЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ЗАСТОР ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ПРУГА И ПУТЕВА

1 Одређивање минералошко-петрографског састава ЈУС У.Б1 004
2 Запреминска маса ЈУС У.Б1 014
3 Специфична тежина ЈУС У.Б1 014
4 Упијање воде ЈУС У.Б1 034
5 Постојаност на дејство мраза (са НаСО4) ЈУС Б.Б8 044
6 Испитивање узорка на мраз (1 циклус) ЈУС У.Е1 012
Обрада камених блокова и испитивање једноаксијалне притисне чврстоће достављаних узорака
7 Керновање до 5 узорака Ø50 Вршимо и теренско керновање стијенске масе ЈУС Б.Б8 012
8 Керновање до 10 узорака Ø50
9 Керновање до 5 узорака Ø100
10 Керновање до 10 узорака Ø100
11 Сијечење коцки 5x5x5 до 5 ком
12 Сијечење коцки 5x5x5 до 10 ком

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КАМЕНЕ АГРЕГАТЕ ЗА ИЗРАДУ БЕТОНА И БИТУМИЗИРАНИХ МЈЕШАВИНА

1 Гранулометријски састав и одређивање ситних честица методом мокрог сијања БАС ЕН 933-1
2 Модул финоће зрна заснован на пролазу сита 0,500мм БАС ЕН 933-1
3 Облик зрна крупног агерегата Индекс плоснатости БАС ЕН 933-3
Индекс облика БАС ЕН 933-4
4 Постотак сломљених честица БАС ЕН 933-5
5 Квалитет ситних честица – еквивалент пијеска БАС ЕН 933-8
6 Отпорност на дробљење – ЛА коефицијент БАС ЕН 1097-2
7 Отпорност на хабање – Мицро Девал БАС ЕН 1097-1
8 Густина честица – специфична маса БАС ЕН 1097-6
9 Упијање воде БАС ЕН 1097-6
10 Отпорност према смрзавању и одмрзавању – испитивање МгСО4 БАС ЕН 1367-2
11 Садржај калцијевог карбоната БАС ЕН 1774-1
12 Удио органских примјеса БАС ЕН 1774-1
13 Садржај груви глине БАС ЕН 933-5
14 Запреминска маса у растреситом стању БАС ЕН 1097-3
15 Запреминска маса у збијеном стању БАС ЕН 1097-3
16 Одређивање дробљивости у цилиндру ЈУС У.Б1 033
17 Приближно одређивање загађености органским материјама – колориметријска метода ЈУС У.Б1 039
18 Минеролошко-петрографски састав ЈУС У.Б1 004
19 Испитивање филера према Ридгену ЈУС.Б.Б8 102

ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ НЕВЕЗАНИХ НОСЕЋИХ СЛОЈЕВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ - ТАМПОНА

1 Природна влажност БАС ЕН 1097-6
2 Запреминска маса у природно влажном и сувом стању БАС ЕН 1097-3
3 Густина материјала - специфична тежина БАС ЕН 1097-6
4 Гранулометријски састав и одређивање ситних честица методом мокрог просијавања БАС ЕН 933-1
5 Граница течења Атербергове границе конзистенције БАС ЕН ИСО 14688-1
6 Граница пластичности
7 Граница конзистенције
8 Индекс пластичности
9 Индекс конзистенције
10 Удио органских примјеса БАС ЕН 1774-1
11 Облик зрна крупног агерегата Индекс плоснатости БАС ЕН 933-3
Индекс облика БАС ЕН 933-4
12 Постотак сломљених честица БАС ЕН 933-5
13 Квалитет ситних честица – еквивалент пијеска БАС ЕН 933-8
14 Отпорност на дробљење – ЛА коефицијент БАС ЕН 1097-2
15 Отпорност на хабање – Мицро Девал БАС ЕН 1097-1
16 Упијање воде БАС ЕН 1097-6
17 Отпорност према смрзавању и одмрзавању – испитивање МгСО4 БАС ЕН 1367-2
18 Садржај калцијевог карбоната БАС ЕН 1774-1
19 Степен неравномјерности д60/д10 БАС ЕН 933-1
20 Оптимална влажност и максимална збијеност (Процтор-ов опит) БАС ЕН 13287-2
21 Индекс носивости материјала ЦБР опит БАС ЕН 13287-47

ИСПИТИВАЊЕ КАМЕНОГ АГРЕГАТА (ТУЦАНИКА) ЗА ИЗРАДУ ЗАСТОРА ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ПРУГА И ПУТЕВА

1 Одређивање минералошко-петрографског састава туцаника ЈУС У.Б1 004
2 Облик зрна БАС ЕН 933-4
3 Гранулометријски састав и одређивање ситних честица методом мокрог сијања БАС ЕН 933-1
4 Отпорност на смрзавање ЈУС У.Б1 013
5 Отпорност на удар ЈУС Б.Б8 019
6 Отпорност на притисак ЈУС Б.Б8 012

ТЕРЕНСКО ИСПИТИВАЊЕ НОСИВОСТИ И ЗБИЈЕНОСТИ УГРАЂЕНИХ НЕВЕЗАНИХ НОСЕЋИХ СЛОЈЕВА

1 Статички модул стишљивости (опит кружном плочом Ø300мм) ЈУС У.Б1 046
2 Динамички модул деформације (опит кружном плочом Ø300мм) ЈУС У.Б1 046
3 Одређивање збијености и удијела влаге уграђеног материјала – Денситy тест ЈУС У.Б1 016

ИЗРАДА РАДНИХ МЈЕШАВИНА (РЕЦЕПТУРА).

1 Израда цементне стабилизације ЈУС У.Б1 050-048
2 Израда кречне стабилизације ЈУС У.Б1 050-048

Лабораторијска испитивања

Рб. Врста истраживања/испитивања Стандард
1. Претходна испитивања (рецептуре) асфалт БАС ЕН 12697-2,БАС ЕН 12697-5, БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-29, БАС ЕН 12697-30, БАС ЕН 12697-34
2. Претходно испитивање битумена БАС ЕН 1426, БАС ЕН 1427, БАС ЕН 12593
3. Радни састав БАС ЕН 12697-27, БАС ЕН 12697-1, БАС ЕН 12697-2, БАС ЕН 12697-5, БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-29, БАС ЕН 12697-30, БАС ЕН 12697-34
4. Опитна дионица БАС ЕН 12697-27,БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-36
5. Контролно испитивање асфалта БАС ЕН 12697-1, БАС ЕН 12697-2, БАС ЕН 12697-5, БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-29, БАС ЕН 12697-30, БАС ЕН 12697-34
6. Контролно испитивање битумена БАС ЕН 1426, БАС ЕН 1427, БАС ЕН 12593

Теренска испитивања

Рб. Врста истраживања/испитивања Стандард
1. Вађење узорака из коловоза (керновање) БАС ЕН 12697-27
2. Испитивање узорака из коловоза БАС ЕН 12697-6, БАС ЕН 12697-8, БАС ЕН 12697-36
3. Испитивање равности коловоза (мијерење летвом) БАС ЕН 13036-7

Institut za građevinarstvo IG