• Организовање округлих столова на задате теме у области грађевинарства, енергетике и екологије
  • Учествовање у изради приједлога за грађевинске прописе
  • Учествовање у техничким одборима за израду норми
  • Стручно усавршавање и остали послови.

Institut za građevinarstvo IG