• Просторни планови јединица локалне самоуправе
  • Просторни планови подручја посебне намјене Републике Српске
  • Урбанистички планови
  • Зонинг план
  • Зонинг план подручја посебне намјене,
  • Регулациони планови
  • Урбанистички пројекти
  • Планови парцелације
  • Анализа и планирање развоја саобраћајних система
  • Израда пројеката одрживог развоја

Institut za građevinarstvo IG