• Стручне послове за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова,
  • Реализације пројекта геодетског обиљежавања у области урбанистичко-техничког планирања
  • Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат,
  • Израда техничке документације за извођење геодетских радова и техничку контролу над извођењем геодетских радова за израду главног пројекта,
  • Израда пројекта геодетског обиљежавања у области урбанистичког планирања за извођење геодетских радова за израду главног пројекта.

Institut za građevinarstvo IG