• Давање стручне оцјене о примјени прописа и стандареда и других норматива заштите од пожара у техничкој документацији
  • Израда елабората заштите од пожара као прилога пројектној документацији за грађење објеката.

Institut za građevinarstvo IG